Σύμμικτη Κατασκευή (Μεταλλικός σκελετός)

 1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
  • Κάτοψη
  • Το κτίριο κατασκευάζεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής που εκπονεί η εταιρεία μας αφού εγκριθεί από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.
  • Ανοίγματα
  • Σημειώνονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής.
  • Ύψη
  • Το εσωτερικό ύψος κάθε ορόφου προκύπτει από την εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη.

 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • Στοιχεία Φέροντα Οργανισμού
  • Θεμελίωση. Κατασκευάζεται στο εργοτάξιο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με χαλύβδινους οπλισμούς κατηγορίας B500C με την μέθοδο της Γενικής Κοιτόστρωσης ή με Εσχάρα Πεδιλοδοκών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη. Φέρων Οργανισμός Υπογείου. Κατασκευάζεται στο εργοτάξιο από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (τοιχία, υποστυλώματα, πλάκες, δοκοί) C20/25 με χαλύβδινους οπλισμούς κατηγορίας B500C, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη. Αγκύρια. Ραβδωτά χαλύβδινα στοιχεία υψηλής συνάφειας με σπείρωμα κατηγορίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη. Τοποθετούνται στην άνω στάθμη (κεφαλή) των υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στην στάθμη οροφής υπογείου για την σύνδεση των χαλύβδινων υποστυλωμάτων της ανωδομής με τα υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα του υπογείου, σε πλήθος και διαστάσεις σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη. Αμιγώς Μεταλλικά Υποστυλώματα Ανωδομής. Παράγονται στο εργοστάσιο από χαλύβδινες πλατύπελμες ευρωπαϊκές διατομές τύπου HEA ή υψίκορμες ευρωπαϊκές διατομές τύπου IPE κατηγορίας S235 (Fe 360), σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη και μεταφέρονται στο εργοτάξιο για ανέγερση. Η σύνδεση τους με τα υπόλοιπα στοιχεία του φέροντος οργανισμού επιτυγχάνεται μέσω κοχλιωτών συνδέσεων. Η διατομή των υποστυλωμάτων για τα συνήθη κτήρια είναι ενιαία καθ' ύψος χωρίς διακοπή στις στάθμες των πλακών. Σύμμικτα Χαλύβδινα Υποστυλώματα Ανωδομής. Παράγονται στο εργοστάσιο από πλατύπελμες διατομές τύπου HEA ή υψίκορμες ευρωπαϊκές διατομές τύπου IPE κατηγορίας S235 (Fe 360), σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη και μεταφέρονται στο εργοτάξιο για ανέγερση. Η σύνδεση τους με τα υπόλοιπα στοιχεία του φέροντος οργανισμού επιτυγχάνεται μέσω κοχλιωτών συνδέσεων. Με την ολοκλήρωση της ανέγερσης τους εγκιβωτίζονται σε οπλισμένο σκυρόδεμα. Σύμμικτες η Αμιγώς Μεταλλικοί Δοκοί Ανωδομής. Παράγονται στο εργοστάσιο από πλατύπελμες διατομές τύπου HEA ή υψίκορμες ευρωπαϊκές διατομές τύπου IPE κατηγορίας S235 (Fe 360), σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη και μεταφέρονται στο εργοτάξιο για ανέγερση. Η σύνδεση τους με τα χαλύβδινα υποστυλώματα της ανωδομής οργανισμού επιτυγχάνεται μέσω κοχλιωτών συνδέσεων. Στο άνω πέλμα τους φέρουν διατμητικούς ήλους για την σύνδεση τους με τις πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα (σύμμικτη λειτουργία). Συνδέσεις Μεταλλικού Σκελετού. Οι Συνδέσεις των κυρίων μελών του μεταλλικού σκελετού είναι κοχλιωτές και ποτέ συγκολλητές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη.
   Κατακόρυφα Στοιχεία Ακαμψίας Ανωδομής.
   1. Από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Τοιχία).Κατασκευάζονται στο εργοτάξιο από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με χαλύβδινους οπλισμούς κατηγορίας B500C, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη,
   2. Χαλύβδινα Αντιανέμια.Προβλέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση δύο χιαστί ή έκκεντρων αντιανέμιων ανά κατεύθυνση του κτιρίου, μεταξύ των υποστυλωμάτων. Τα αντιανέμια τοποθετούνται μέσα στην τοιχοποιία, και σκοπό έχουν να περιορίσουν τις σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των ορόφων από την επίδραση οριζόντιων φορτίων.
   Πλάκες Ανωδομής.
   1. Συμπαγείς Πλάκες Από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Είναι επιφανειακά στοιχεία τα οποία εδράζονται στο επάνω πέλμα των μεταλλικών δοκών και παγιώνονται μέσω διατμητικών ήλων. Κατασκευάζονται στο εργοτάξιο από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με χαλύβδινους οπλισμούς κατηγορίας B500C, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη. Στην κάτω επιφάνεια της πλάκας προβλέπεται η τοποθέτηση ψευδοροφής από γυψοσανίδα ή επένδυση με επίχρισμα.
   2. Σύμμικτες Πλάκες. Η διατομή της πλάκας αποτελείται από τον παραμένων μεταλλότυπο (μεταλλικά φύλλα τύπου symdeck) και οπλισμένο σκυρόδεμα. Η συνεργασία των υλικών (παραμένοντος μεταλλότυπου και οπλισμένου σκυροδέματος) επιτυγχάνεται μέσω της ειδικής αυλακωτής διαμόρφωσης των μεταλλικών φύλλων. Ο παραμένων μεταλλότυπος λειτουργεί ως ξυλότυπος στη φάση της σκυροδέτησης, μετά δε την σκλήρυνση του οπλισμένου σκυροδέματος συμμετέχει στην ανάληψη τα φορτία της πλάκας. Για συνήθη ανοίγματα κτηρίων κατοικιών το πάχος της πλάκας υπολογίζεται στα 12 cm περίπου. Στην κάτω επιφάνεια της πλάκας προβλέπεται η τοποθέτηση ψευδοροφής από γυψοσανίδα.
  • Στοιχεία Πλήρωσης - Μη Φέροντα Δομικά Στοιχεία (Τοιχοποιίες)
  • Το Συνολικό πάχος τοιχοποιίας με επίχρισμα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πάχη που προβλέπονται από την αρχιτεκτονική μελέτη. Η τοιχοποιϊα μπορεί να κατασκευασθεί, απο οπτόπλινθους (τούβλα), απο πάνελ 3Δ, από στοιχεία τεχνιτού πορόλιθου (Ytong / AlfaBlock), από συστήματα ξηράς δόμησης (knauf) ανάλογα με τις απαιτήσεις του κυρίου του έργου
   Τοιχοποιϊα με Οπτόπλινθους (τούβλα).
   • Εξωτερική Τοιχοποιία. Κατασκευάζεται από Ογκότουβλα (τουβλίνες). Σε όλα τα σημεία επαφής με τον μεταλλικό σκελετό η τοιχοποιία σφηνώνεται με πολυουρεθανικό αφρό. Τα διαζωμάτων (σαινάζ) κατασκευάζονται από σκυρόδεμα σε ύψος που προβλέπεται από την μελέτη (συνήθως 2,20 ή 2,40), και στερεώνονται στα υποστυλώματα με αρθρωτούς συνδέσμους από χαλύβδινα ελάσματα. Στην εξωτερική επιφάνεια της εξωτερικής τοιχοποιϊας τοποθετείτε σύστημα θερμοπρόσοψης από φύλλα εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης και εφαρμόζεται οργανικό ή ανόργανο επίχρισμα δύο στρώσεων με χρώμα.
   • Εσωτερική Τοιχοποιία. Κατασκευάζεται από Εξάοπα ή Δωδεκάοπα. Σε όλα τα σημεία επαφής με τον μεταλλικό σκελετό η τοιχοποιία σφηνώνεται με πολυουρεθανικό αφρό. Τα διαζωμάτων (σαινάζ) κατασκευάζονται από σκυρόδεμα σε ύψος που προβλέπεται από την μελέτη (συνήθως 2,20 ή 2,40), και στερεώνονται στα υποστυλώματα με αρθρωτούς συνδέσμους από χαλύβδινα ελάσματα.
   • Επιχρίσματα. Αρχικά καθαρίζεται όλη η επιφάνεια από σαθρά και λοιπά υλικά. Οι οροφές από οπλισμένο σκυρόδεμα επαλείφονται με βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης τύπου KNAUF BETOKONTAKT. Ακολουθεί η κάλυψη των καναλιών διέλευσης αγωγών Η/Μ στην τοιχοποιία με ενισχυμένο υαλόπλασμα βάρους 222 γραμ./μ². Στα σημεία ύπαρξης αρμών λόγω παρεμβολής στοιχείων του μεταλλικού σκελετού (δοκοί, υποστυλώματα) τοποθετούνται δικτυωτά ελάσματα (πλέγματα) από γαλβανισμένο ατσάλι, πάχους 0,45mm, ρομβοειδούς μορφής 9/16mm σε φύλλα ή ρολά τύπου Catnic για την αποφυγή σχηματισμού ρηγματώσεων. Στην συνέχεια τοποθετούνται χαλύβδινα γωνιόκρανα στις ακμές της τοιχοποιϊας και των ανοιγμάτων για την εξασφάλιση της άριστης επιπεδότητας στην τελική επιφάνεια και την προστασία των ακμών από χτυπήματα. Η διαδικασία κατασκευής των εσωτερικών επιχρισμάτων ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του επιχρίσματος σε τρείς στρώσεις ως κάτωθι, 1η στρώση. Πεταχτός Σοβάς. Η πρώτη στρώση ή "Πεταχτό" μέσο πάχος 0,5cm. Εφαρμόζεται για την προετοιμασία των επιφανειών πρίν την εφαρμογή του Βασικού Σοβά ή "Λάσπωμα". 2η στρώση. Βασικός Σοβάς. Η δεύτερη στρώση ή "Λάσπωμα" μέσο πάχος 1,0~1,5cm. Εφαρμόζεται για το γέμισμα και την επιπέδωση της τοιχοποιϊας πριν την εφαρμογή των επιχρισμάτων της τελικής στρώσης. 3η στρώση. Λευκός Σοβάς Τελικής Στρώσης. Η τρίτη στρώση ή " Μάρμαρο " εφαρμόζεται για το φινίρισμα των επιφανειών μετά το "Λάσπωμα".
   • Θερμοπρόσοψη. Η θερμοπρόσοψη κατασκευάζεται στην εξωτερική επιφάνεια της εξωτερικής τοιχοποιϊας. Ξεκινά με κατάλληλη προεργασία του υποστρώματος, ώστε να διασφαλιστεί η καλή επικόλληση του συστήματος. Τοποθετείτε οδηγός στήριξης στο κατώτερο άκρο του συστήματος για την εξασφάλιση της σταθερότητας της κατασκευής και τη μη είσοδο υγρασίας με τη βοήθεια βυσμάτων και συνδετήρων και αποστατών. Ακολουθεί η εφαρμογή του υλικού συγκόλλησης με σπάτουλα ή μηχανή. Τοποθετούνται μονωτικές πλάκες από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη σε σειρά ξεκινώντας από το κάτω μέρος προς τα επάνω. Κάθε επόμενη σειρά τοποθετείται περίπου μισή πλάκα μετατοπισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κατακόρυφοι αρμοί. Στη συνέχεια, ακολουθεί η αγκύρωση των πλακών με ειδικά βύσματα (4-6 βύσματα/μ²). Εφαρμόζεται το υλικό επιχρίσματος στις μονωτικές πλάκες. Διατίθεται ανόργανο και οργανικό. Εφαρμόζεται αντιαλκαλικό πλέγμα το οποίο εγκλωβίζεται στη νωπή στρώση του επιχρίσματος με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων του κατά 10cm. Το συνολικό πάχος της στρώσης ενίσχυσης ανέρχεται σε 3-5mm για ανόργανο και 2-3mm για οργανικό υλικό. Ως τελικό στάδιο του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης είναι η εφαρμογή του έγχρωμου σοβά με μηχανή ή σπάτουλα. Ειδικά προφίλ χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Π.χ. γωνιόκρανα στις εξωτερικές γωνίες, νεροσταλλάκτες για τη μετάβαση από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες, διαγώνια πλέγματα στις γωνίες των ανοιγμάτων πρόσοψης (παράθυρα, πόρτες).
   Τοιχοποιϊα με Πάνελ 3Δ ή Emmedue.
   • Εξωτερική Τοιχοποιία. Η εξωτερική τοιχοποιία κατασκευάζεται από YTONG ή υλικό M2 EMMEDUE με εκτοξευμένο σκυρόδεμα εσωτερικά και εξωτερικά και συγκεκριμένο τύπο σοβά, το συνολικό πάχος της οποίας θα είναι αντίστοιχο με το συνολικό πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας που αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική μελέτη. Η τοιχοποιία με Πάνελ 3Δ ή Emmedue αποτελείται από :
    1. ένα τρισδιάστατο βιομηχανικό, δομικό στοιχείο.
    2. υαλόπλεγμα, οπλισμού επιχρισμάτων, με μέγεθος βροχίδας (καρέ πλέγματος) 10x10 mm εκατέρωθεν του τρισδιάστατου δομικού στοιχείου όπου απαιτείται.
    3. δύο φλοιούς εκτοξευόμενο γαρμπιλομπετόν πάχους πέντε (5) cm έκαστος εκατέρωθεν του τρισδιάστατου δομικού στοιχείου ή του υαλοπλέγματος όταν αυτό απαιτείται.
    Το τρισδιάστατο βιομηχανικό δομικό στοιχείο συντίθεται από δύο παράλληλα πλέγματα τα οποία αποτελούνται από οριζόντιες και κατακόρυφες ράβδους οπλισμού διατομής Φ.3,0 ή Φ.3,6/S.500 συγκολλημένες μεταξύ τους ανά 6,25 cm προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα δύο πλέγματα συγκρατούνται παράλληλα μεταξύ τους με συγκολλημένες σε αυτά δισδιαγώνιες γαλβανισμένες ράβδους (64 τεμάχια ανά m2 πλέγματος) οπλισμού Φ.3,6/S.500. Στο ενδιάμεσο κενό μεταξύ των πλεγμάτων και παράλληλα προς αυτά, προβλέπεται ενσωματωμένη, κατά την παραγωγή, πλάκα αυτοσβηνώμενης διογκωμένης πολυστερίνης πυκνότητας 18 -20 kg/m3, πάχους 12 εκατοστών η οποία είναι διαπερασμένη από τις δισδιαγώνιες ράβδους και έτσι είναι ασφαλώς συγκρατημένη παράλληλα προς τα πλέγματα σε ελεγχόμενη απόσταση από αυτά. Εκατέρωθεν των δύο πλεγμάτων τοποθετείται υαλόπλεγμα οπλισμού επιχρισμάτων με μέγεθος βροχίδας (καρέ πλέγματος) 10x10 mm ως πρόσθετη ενίσχυση των επιχρισμάτων και για την αποφυγή ρηγματώσεων στην επιφάνεια του επιχρίσματος. Στη περίπτωση που ο τοίχος σοβατιστεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και έχει συνολικό πάχος περίπου 25 cm.
   • Εσωτερική τοιχοποιία. Η εσωτερική τοιχοποιία κατασκευάζεται από Πάνελ 3Δ ή Emmedue με εκτοξευμένο σκυρόδεμα εσωτερικά και εξωτερικά και συγκεκριμένο τύπο σοβά, το συνολικό πάχος της οποίας θα είναι αντίστοιχο με το συνολικό πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας που αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική μελέτη. Συνήθως χει πάχoς 15 cm και αποτελείται από,
    1. ένα τρισδιάστατο βιομηχανικό, δομικό στοιχείο.
    2. υαλόπλεγμα οπλισμού επιχρισμάτων, με μέγεθος βροχίδας (καρέ πλέγματος) 10x10 mm εκατέρωθεν του τρισδιάστατου δομικού στοιχείου όπου απαιτείται.
    3. δύο φλοιούς εκτοξευόμενο γαρμπιλομπετόν πάχους πέντε (5) cm έκαστος εκατέρωθεν του τρισδιάστατου δομικού στοιχείου ή του υαλοπλέγματος όταν αυτό απαιτείται.
   Τοιχοποιϊα Ytong/AlfaBlock.
   • Περιγραφή. Το Ytong Block είναι ένα βιομηχανικό προϊόν, το οποίο παράγεται από φυσικές πρώτες ύλες - χαλαζιακή άμμος, τσιμέντο και νερό,σε διάφορα πάχη, μεγέθη και πυκνότητες.
   • Θερμομόνωση. Τα Ytong Block παρέχουν άριστη θερμομόνωση με τον ελάχιστο σοβά. Έχουν συντελεστή θερμοαγωγιμότητας λ 0.0856 kCal/mhoC. (ΚΕΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ14γ/8368/291,16/6/95).
   • Ηχομόνωση. Τα Ytong Block πληρούν όλες τις προδιαγραφές και οδηγίες για προστασία από τον θόρυβο χωρίς πρόσθετα ηχομονωτικά υλικά.
   • Πυροπροστασία. Τα YTONG δεν αναφλέγονται. Επιπλέον καθυστερούν σημαντικά την μετάδοση της πυρκαγιάς. Παρασκευάζονται από ορυκτολογικά συστατικά και έτσι επιτυγχάνεται η τέλεια πυροπροστασία χωρίς πρόσθετα μέτρα. Τα Ytong Blocks χτίζονται με κόλλα δόμησης Ytong. Στους οριζόντιους αρμούς μεταξύ των Ytong Blocks τοποθέτούνται οπλισμοί αρμών Murfor ανα 3 σειρές. Σε όλα τα σημεία επαφής με τον μεταλλικό σκελετό η τοιχοποιϊα σφηνώνεται με πολυουρεθανικό αφρό. Τα διαζωμάτων (σαινάζ) κατασκευάζονται από σκυρόδεμα σε ύψος που προβλέπεται από την μελέτη (συνήθως 2,20 ή 2,40), και στερεώνονται στα υποστυλώματα με αρθρωτούς συνδέσμους από χαλύβδινα ελάσματα. Τέλος εκτελείται αρμολόγημα της επιφάνειας της τοιχοποιϊας με κόλλα δόμησης Ytong. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της τοιχοποιϊας ακολουθεί η διάνοιξη των καναλιών για την διέλευση των αγωγών Η/Μ δικτύων. Τα κανάλια διανοίγονται με ειδικά εργαλεία (φρέζες) έτσι ώστε να μην διαταράσεται η συνοχή της τοιχοποιϊας και να μην τραυματίζεται.
   • Εξωτερική Τοιχοποιία. Περιλαμβάνονται:
    • Αγορά και τοποθέτηση YTONG Block
    • Προσθήκη κόλλας δόμησης YTONG
    • Πλήρωση με διογκούμενη πολυουρεθάνη όπου απαιτείται (μεταξύ τοιχοποιίας και φέροντα οργανισμού, σε αρμούς)
    • Τοποθέτηση υαλοπλέγματος όπου απαιτείται
    • Κατασκευή Επιχρισμάτων
    • Συνολικό πάχος τοιχοποιίας με επίχρισμα 25 cm ( ή ό,τι προβλέπει το αρχιτεκτονικό σχέδιο)

   • Εσωτερική Τοιχοποιία. Περιλαμβάνονται:
    • Αγορά και τοποθέτηση YTONG Block
    • Προσθήκη κόλλας δόμησης YTONG
    • Τοποθέτηση υαλοπλέγματος όπου απαιτείται
    • Κατασκευή Επιχρισμάτων
    • Συνολικό πάχος τοιχοποιίας με επίχρισμα 15 cm ( ή ό,τι προβλέπει το αρχιτεκτονικό σχέδιο)

   • Εξωτερικά Επιχρίσματα. Αρχικά καθαρίζεται όλη η επιφάνεια απο σαθρά και λοιπά υλικά, ακολουθεί η επάλειψη με αστάρι τύπου Flex-Primer της εταιρείας Isomat ώστε να εξασφαλισθεί η άριστη πρόσφυση του επιχρίσματος στην τοιχοποιϊα. Στα σημεία ύπαρξης αρμών λόγω παρεμβολής στοιχείων του μεταλλικού σκελετού (δοκοί, υποστηλώματα) τοποθετούνται δυκτιωτά ελάσματα (πλέγματα) απο γαλβανισμένο ατσάλι, πάχους 0,45mm, ρομβοειδούς μορφής 9/16mm σε φύλλα ή ρολλά τύπου Catnic για την αποφυγή σχηματισμού ρηγματώσεων. Τα επιχρίσματα κατασκευάζονται με έτοιμα κονιάματα της εταιρείας Thrakon σε τρείς στρώσεις με συνολικό πάχος 2 ~ 2,5cm. 1η στρώση. Πεταχτός Σοβάς. Η πρώτη στρώση ή "Πεταχτό" εφαρμόζεται για την προετοιμασία των επιφανειών πρίν την εφαρμογή του Βασικού Σοβά ή "Λάσπωμα". Κατασκευάζεται με το έτοιμο κονίαμα SHP 205 της Thrakon με μέσο πάχος 0,5cm. 2η στρώση. Βασικός Σοβάς. Η δεύτερη στρώση ή "Λάσπωμα" εφαρμόζεται για το γέμισμα και την επιπέδωση της τοιχοποιϊας πριν την εφαρμογή των επιχρισμάτων της τελικής στρώσης. Κατασκευάζεται με το έτοιμο κονίαμα GHP 210 της Thrakon με μέσο πάχος 1,0~1,5cm. 3η στρώση. Λευκός Σοβάς Τελικής Στρώσης. Η τρίτη στρώση ή " Μάρμαρο " εφαρμόζεται για το φινίρισμα των επιφανειών μετά τον Βασικό Σοβά. Κατασκευάζεται με το έτοιμο κονίαμα FHP 225 της Thrakon με μέσο πάχος 0,5cm. Tο έτοιμο κονίαμα FHP 225 της Thrakon δεν είναι διαπερατό απο τα νερά της βροχής, και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μούχλας.
   • Εξωτερικά Επιχρίσματα. Αρχικά καθαρίζεται όλη η επιφάνεια απο σαθρά και λοιπά υλικά, ακολουθεί η επάλειψη της τοιχοποιϊας με αστάρι KNAUF GRUNDIERMITTEL της εταιρείας KNAUF για την αποφυγή απότομου στεγνώματος του σοβά κατα την εφαρμογή του στην πορώδη επιφάνεια των Ytong Blocks . Οι οροφές απο οπλισμένο σκυρόδεμα επαλείφονται με βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης, συνθετικών ρητινών με χαλαζιακή άμμο, KNAUF BETOKONTAKT της εταιρείας KNAUF. Ακολουθεί η κάλυψη των καναλιών διέλευσης αγωγών Η/Μ στην τοιχοποιία με ενισχυμένο υαλόπλεγμα βάρους 222 γραμ./μ². Στην συνέχεια τοποθετούνται κατακόρυφοι οδηγοί απο χαλύβδινα ελάσματα στην επιφάνεια της τοιχοποιϊας, και χαλύβδινα γωνιόκρανα στις ακμές της τοιχοποιϊας και των ανοιγμάτων για την εξασφάληση της άριστης επιπεδότητας στην τελική επιφάνεια και την προστασία των ακμών απο χτυπήματα. Η διαδικασία κατασκευής των εσωτερικών επιχρισμάτων ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του επιχρίσματος στις επιφάνειες με τον έτοιμο γυψοσοβά Knauf MP LEICHT με μηχανή ανάμειξης - προώθησης και μεσο πάχος 1cm.
   • Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
   • Τα κουτιά για τις πρίζες, τους διακόπτες και τον πίνακα, καθώς και οι καλωδιώσεις ενσωματώνονται τόσο εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά τοιχώματα του κτιρίου. Οι καλωδιώσεις περνούν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες που διαπερνούν τοπικά τα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία. Οι αναμονές των παροχών για την σύνδεση με τα δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Αποχέτευσης τοποθετούνται στην εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου στην προβλεπόμενη θέση. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση. Για κάθε χώρο προβλέπεται αναλυτικά τα παρακάτω: Master Υπνοδωμάτιο: Τρείς (3) πρίζες και ένα (1) φωτιστικό σημείο ale retour μία (1) γραμμή TV μία (1) γραμμή τηλεφώνου και μία (1) πρίζα A/C. Λοιπά Υπνοδωμάτια: Τρείς (3) πρίζες και ένα (1) φωτιστικό σημείο ale retour μία (1) γραμμή TV μία (1) γραμμή τηλεφώνου και μία (1) πρίζα A/C. Λουτρό: Μία πρίζα (1), ένα (1) φωτιστικό σημείο και μία (1) γραμμή πλυντηρίου ρούχων. WC: Ένα (1) φωτιστικό σημείο. Καθιστικό - Τραπεζαρία: Τέσσερις (4) πρίζες δύο (2) φωτιστικά σημεία κομιτατέρ, μία (1) γραμμή τηλεφώνου μία (1) γραμμή TV και μία (1) πρίζα A/C Κουζίνα: Προβλέπεται παροχή κουζίνας και απορροφητήρα, ένα φωτιστικό σημείο, τρεις (3) πρίζες και μία (1) γραμμή πλυντηρίου πιάτων. Βεράντες: Μία (1) πρίζα σούκο ανά βεράντα και ένα (1) φωτιστικό σημείο ανά 5m. Προβλέπεται μία (1) γραμμή κουδουνιού και μία (1) γραμμή θερμοσίφωνα. Οι ηλεκτρικοί πίνακες είναι Α.Β.Β ή SIEMENS ή HAGER αυτόματοι ή άλλου αντίστοιχου τύπου. Οι πρίζες και οι διακόπτες προβλέπεται να είναι τύπου LEGRAND VALENNA ή PHA η άλλου αντίστοιχου τύπου Εσωτερικές, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις & Eίδη Υγιεινής. Οι σωλήνες ύδρευσης είναι πλαστικοί ειδικού τύπου (πολυστρωματικοί) με προστατευτικό σπιράλ. Οι σωλήνες αποχέτευσης είναι πλαστικοί τύπου Valsir. Τα είδη υγιεινής είναι από λευκή πορσελάνη και οι χώροι υγιεινής ανάλογα με την επιφάνεια κάτοψης της κατοικίας έχουν ως ακολούθως: Κατοικία έως 40 m2: (1) W.C. με ιδιαίτερη συμφωνία Κατοικία 40 m2 ~ 55 m2: (1) W.C. με ντουζιέρα. Κατοικία 60 m2 ~ 80 m2: (1) λουτρό με μπανιέρα μήκους max. 1,50 m. Κατοικία 90 m2 ~ 120 m2 : (1) λουτρό με μπανιέρα εώς 1,70 m και (1) W.C. Κατοικία 130 m2 ~ 150 m2 : (1) λουτρό και (1) W.C. με ντουζιέρα. Μία Μπανιέρα μήκους max 1,70 μ. Στο λουτρό προβλέπονται κρεμαστά accessories, ενώ δεν προβλέπονται ντουλάπια και καθρέπτες. Προβλέπεται επίσης από (1) βρύση σε κάθε μπαλκόνι ή βεράντα.
   • Δώματα - Στέγες
   • Η κάλυψη τουδώματος γίνεται με πλάκα μπετόν (με κατάλληλη υγρομόνωση- θερμομόνωση) ή με κεραμοσκεπή από καρφωτό ρωμαϊκό κεραμίδι (η β' περίπτωση επιβαρύνεται ανάλογα με το σχέδιο στέγης που θα προκύψει). Ανάλογα με την απόληξη της στέγης (οριζόντια ή κεκλιμένη) τοποθετείται μονωτικό εξηλασμένης πολυστερίνης 3 έως 5cm πάνω ή κάτω της πλάκα οροφής όπως ορίζει το αρχιτεκτονικό σχέδιο ή κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη. Στη πλάκα οροφής προβλέπεται υγρομόνωση με διαμόρφωση των κατάλληλων ρύσεων με τσιμεντοκονία και τοποθέτηση ασφαλτόπανου. H υγρομόνωση είναι προαιρετική.
   • Κουφώματα - Υαλοστάσια
   • Πόρτες εξωτερικές, μπαλκονόπορτες και παράθυρα με εξώφυλλο. Η εξωτερική πόρτα κυρίας εισόδου καθώς και οι μπαλκονόπορτες προβλέπεται να κατασκευασθούν από συνθετικά κουφώματα λευκού χρώματος τύπου Compact ή οποιαδήποτε άλλου τύπου με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα του πίνακα κατανομής κόστους. Πόρτες εσωτερικές. Όλες οι εσωτερικές πόρτες της κατοικίας κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα του πίνακα κατανομής κόστους. Στους χώρους όπου η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει παράθυρα χωρίς εξώφυλλα, προβλέπεται η κατασκευή προστατευτικών σιδερένιων κιγκλιδωμάτων (με απλή σιδεριά) που η εταιρεία επιλέγει κατά περίπτωση, εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί. Εάν η φωτιστική εξωτερική επιφάνεια (παράθυρα, μπαλκονόπορτες) υπερβαίνει το 15% της επιφάνειας κατόψεως τότε Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ επιβαρύνεται με επιπλέον δαπάνη η οποία κοστολογείται ως πρόσθετη εργασία. Η ίδια τακτική ισχύει εάν οι εσωτερικές πόρτες υπερβαίνουν το 10% της επιφάνειας κατόψεως τότε και πάλι ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ επιβαρύνεται με επιπλέον δαπάνη η οποία κοστολογείται ως πρόσθετη εργασία.
   • Επιστρώσεις Δαπέδων - Επενδύσεις Τοίχων
   • Ποδιές - Κατωκάσια. Σε όλες τις μπαλκονόπορτες και εξωτερικές πόρτες τοποθετούνται κατωκάσια και ποδιές από μάρμαρο λευκό τύπου Καβάλας πάχους 2cm. Στα παράθυρα τοποθετούνται ποδιές 2 cm από μάρμαρο λευκό τύπου Καβάλας με νεροχύτη. Επιστρώσεις Δαπέδων. Σε όλα τα δάπεδα, τοποθετούνται κεραμικά πλακίδια δαπέδου σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα κατανομής κόστους Ανάλογα με την περίπτωση ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ μπορεί να επιλέξει πλακάκια διαφορετικού τύπου από αυτά που εμείς προτείνουμε ή άλλο είδος επίστρωσης επιβαρυνόμενος την αντίστοιχη διαφορά κόστους. Επένδυση τοίχων. Στο λουτρό και W.C. η επένδυση των τοίχων γίνεται μέχρι ύψους 2,20 m, με κολλητά πλακίδια περίπου 20 x 20 cm. Στο λουτρό η επένδυση των τοίχων με πλακίδια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 m2 ενώ στο W.C. τα 8.5 m2. ή σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη με ανάλογο κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα κατανομής κόστους. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων για την επιπλέον διαφορά γίνεται ιδιαίτερη κοστολόγηση και γραπτή συμφωνία. Στην κουζίνα επενδύονται οι τοίχοι πάνω από τους προβλεπόμενους πάγκους μέχρι ύψους 60 cm.
   • Ξυλουργικές Εργασίες
   • Ντουλάπες υπνοδωματίων. Τα υλικά κατασκευής των ντουλαπών υπνοδωματίων είναι σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη. Η προβλεπόμενη επιφάνεια ντουλαπιών ανέρχεται σε 1 m2 ντουλάπας ανά 8 m2 κάτοψης οικίας, προβλέπονται δε 3 συρτάρια καθώς και ένα οριζόντιο ράφι στο ύψος 1,60 m περίπου από το δάπεδο ή οποιαδήποτε άλλου τύπου με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα του πίνακα κατανομής κόστους όπως προκύπτει από τον ιστότοπο της εταιρείας μας, Ντουλάπια κουζίνας (βάσεως & κρεμαστά). Τα υλικά κατασκευής των Ντουλαπιών κουζίνας είναι σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη. Η προβλεπόμενη επιφάνεια ντουλαπιών ανέρχεται σε 1 μ.μ. ανά 15 m2 κάτοψης οικίας με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα κατανομής κόστους.
   • Ελαιοχρωματισμοί.
   • Οι εσωτερικοί τοίχοι της κατοικίας βάφονται με πλαστικό χρώμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αφού πρώτα στοκαριστούν. Οι εξωτερικοί τοίχοι βάφονται με ακρυλικό χρώμα. Τα μεταλλικά στοιχεία, όπου υπάρχουν βάφονται με ντούκο. Όλα τα χρώματα είναι Ελληνικά τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή SYNTEX, Οι αποχρώσεις είναι της επιλογής του πελάτη.

Βαριά Προκατασκεύη Με Διπλά Τοίχια Και Προπλάκες Οπλισμένου Σκυροδέματος (Double Wall)

 1. 1.0 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
  1. 1.1 Κάτοψη
  2. Το κτήριο κατασκευάζεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής που εκπονεί η εταιρεία μας αφού εγκριθεί από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.
  3. 1.2 Ανοίγματα
  4. Σημειώνονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής.
  5. 1.3. Ύψη
  6. Το εσωτερικό ύψος κάθε ορόφου προκύπτει από την εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη.

 2. 2.0. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  1. 2.1. Στοιχεία Φέρωντα Οργανισμού
  2. Θεμελίωση. Κατασκευάζεται στο εργοτάξιο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με χαλύβδινους οπλισμούς κατηγορίας B500C με την μέθοδο της Γενικής Κοιτόστρωσης ή με Εσχάρα Πεδιλοδοκών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη. Φέρων Οργανισμός Υπογείου. Κατασκευάζεται στο εργοτάξιο από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (τοιχία, υποστυλώματα, πλάκες, δοκοί) C20/25 με χαλύβδινους οπλισμούς κατηγορίας B500C, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη. Φέρουσα Τοιχοποιϊα Ανωδομής (Διπλός Τοίχος/Double Wall). Ο «διπλός τοίχος» ή «τοίχος σάντουιτς» είναι προκατασκευασμένο προϊόν βιομηχανικής παραγωγής ο οποίος διαθέτει δύο στρώσεις (φλοιούς) από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής (C30/37 συνήθως), με πάχος 5÷7 εκατοστά. Από την παραγωγή τους συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους με τρισδιάστατες χαλύβδινες ανοικτές δυκτιοδοκούς (open lattice girders) τύπου Filligran, οι οποίες τοποθετούνται σε κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ τους. Η «δικτυοδοκός» αυτή παράγεται βιομηχανικά και αποτελείται κατά κανόνα από διαμήκεις ράβδους S500s (άνω με 1Φ5÷16, κάτω 2Φ5÷16), οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με διαγώνιες ράβδους Φ5÷7, ανά 20cm συγκολλημένες σε όλες τις θέσεις συναντήσεώς τους με τις διαμήκεις ράβδους. Οι εξωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες του διπλού τοίχου παράγονται με άριστη επιπεδότητα (είναι εμφανείς και δεν απαιτούν επίχρισμα). Στο εσωτερικό των διπλών τοίχων τοποθετείται η θερμομόνωση από φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5 εκατοστών.
  3. 2.3. Πρόπλακα.
  4. Η «πρόπλακα» είναι οριζόντιο επιφανειακό στοιχείο (πλάκα) και αφού τοποθετηθεί συμπληρώνεται η διατομή της με επιτόπου χυτό σκυρόδεμα. Είναι προκατασκευασμένο προϊόν βιομηχανικής παραγωγής και διαθέτει μία στρώση (φλοιό) από οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής (C30/37 συνήθως), με πάχος 5÷7 εκατοστά. Στο σώμα της πρόπλακας είναι επίσης ενσωματωμένες αντίστοιχες «δικτυοδοκοί» (όπως και στα τοιχώματα) τοποθετημένες ανά αποστάσεις, με κατεύθυνση αυτήν της κύριας φέρουσας στατικής κατεύθυνσης της τελικής πλάκας. Οι «δικτυοδοκοί» εξασφαλίζουν την συνεργασία του προκατασκευσμένου φλοιού με το επιτόπου χυτό σκυρόδεμα. Η κάτω πλευρά της πλάκας παράγεται με άριστη επιπεδότητα (είναι εμφανής και δεν απαιτεί επίχρισμα) ενώ η άνω πλευρά της παράγεται τραχεία για την εξασφάλιση της διατμητικής αντοχής της διεπιφάνειας μεταξύ προκατασκευασμένου και χυτού σκυροδέματος.
  5. 2.3. Φάσεις Κατασκευής.
  6. Με την ολοκλήρωση κατασκευής της θεμελίωσης από επιτόπου χυτό σκυρόδεμα, και της βιομηχανικής παραγωγής των διπλών τοιχίων και των προπλακών, ακολουθεί η μεταφορά τους στο εργοτάξιο. Αρχικά τοποθετούνται στην θέση τους, μέσω κατάλληλου γερανού, τα τοιχώματα του ισογείου ορόφου (με ή χωρίς ανοίγματα ανάλογα με την αρχιτεκτονική μελέτη) και συγκρατούνται στην τελική τους θέση με κατάλληλες πλευρικές αντηρίδες. Επί των τοιχωμάτων τοποθετούνται καταλλήλως οι πρόπλακες και εν συνεχεία τοποθετούνται οι πρόσθετοι οπλισμοί, στις πλάκες και στο σώμα των τοιχωμάτων. Ανάλογα τώρα με το πάχος της πρόπλακας, τον τύπο της τελικής της λειτουργίας και το άνοιγμα της, προβλέπονται (ή όχι) προσωρινοί πύργοι αντιστήριξης της πρόπλακας προς αποφυγή βελών κάμψεως. Ακολουθεί η τοποθέτηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατάλληλες θέσεις στο κενό μεταξύ των κατακόρυφων τοιχωμάτων και επί της πρόπλακας όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη μελέτη. Πραγματοποιείται η επιτόπου σκυροδέτηση, επάνω στην πρόπλακα για την αποκατάσταση του τελικού της πάχους καθώς και στο διάκενο τον υποκείμενων τοιχωμάτων και μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τον επόμενο όροφο κ.ο.κ.
  7. 2.4. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
  8. Τα κουτιά για τις πρίζες, τους διακόπτες και τον πίνακα, καθώς και οι καλωδιώσεις ενσωματώνονται τόσο εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά τοιχώματα του κτιρίου. Οι καλωδιώσεις περνούν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες που διαπερνούν τοπικά τα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία. Οι αναμονές των παροχών για την σύνδεση με τα δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Αποχέτευσης τοποθετούνται στην εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου στην προβλεπόμενη θέση. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση. Για κάθε χώρο προβλέπεται αναλυτικά τα παρακάτω: Master Υπνοδωμάτιο: Τρείς (3) πρίζες και ένα (1) φωτιστικό σημείο ale retour μία (1) γραμμή TV μία (1) γραμμή τηλεφώνου και μία (1) πρίζα A/C. Λοιπά Υπνοδωμάτια: Τρείς (3) πρίζες και ένα (1) φωτιστικό σημείο ale retour μία (1) γραμμή TV μία (1) γραμμή τηλεφώνου και μία (1) πρίζα A/C. Λουτρό: Μία πρίζα (1), ένα (1) φωτιστικό σημείο και μία (1) γραμμή πλυντηρίου ρούχων. WC: Ένα (1) φωτιστικό σημείο. Καθιστικό - Τραπεζαρία: Τέσσερις (4) πρίζες δύο (2) φωτιστικά σημεία κομιτατέρ, μία (1) γραμμή τηλεφώνου μία (1) γραμμή TV και μία (1) πρίζα A/C Κουζίνα: Προβλέπεται παροχή κουζίνας και απορροφητήρα, ένα φωτιστικό σημείο, τρεις (3) πρίζες και μία (1) γραμμή πλυντηρίου πιάτων. Βεράντες: Μία (1) πρίζα σούκο ανά βεράντα και ένα (1) φωτιστικό σημείο ανά 5m. Προβλέπεται μία (1) γραμμή κουδουνιού και μία (1) γραμμή θερμοσίφωνα. Οι ηλεκτρικοί πίνακες είναι Α.Β.Β ή SIEMENS ή HAGER αυτόματοι ή άλλου αντίστοιχου τύπου. Οι πρίζες και οι διακόπτες προβλέπεται να είναι τύπου LEGRAND VALENNA ή PHA η άλλου αντίστοιχου τύπου Εσωτερικές, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις & Eίδη Υγιεινής. Οι σωλήνες ύδρευσης είναι πλαστικοί ειδικού τύπου (πολυστρωματικοί) με προστατευτικό σπιράλ. Οι σωλήνες αποχέτευσης είναι πλαστικοί τύπου Valsir. Τα είδη υγιεινής είναι από λευκή πορσελάνη και οι χώροι υγιεινής ανάλογα με την επιφάνεια κάτοψης της κατοικίας έχουν ως ακολούθως: Κατοικία έως 40 m2: (1) W.C. με ιδιαίτερη συμφωνία Κατοικία 40 m2 ~ 55 m2: (1) W.C. με ντουζιέρα. Κατοικία 60 m2 ~ 80 m2: (1) λουτρό με μπανιέρα μήκους max. 1,50 m. Κατοικία 90 m2 ~ 120 m2 : (1) λουτρό με μπανιέρα εώς 1,70 m και (1) W.C. Κατοικία 130 m2 ~ 150 m2 : (1) λουτρό και (1) W.C. με ντουζιέρα. Μία Μπανιέρα μήκους max 1,70 μ. Στο λουτρό προβλέπονται κρεμαστά accessories, ενώ δεν προβλέπονται ντουλάπια και καθρέπτες. Προβλέπεται επίσης από (1) βρύση σε κάθε μπαλκόνι ή βεράντα.
  9. 2.5. Δώματα - Στέγες
  10. Η κάλυψη τουδώματος γίνεται με πλάκα μπετόν (με κατάλληλη υγρομόνωση- θερμομόνωση) ή με κεραμοσκεπή από καρφωτό ρωμαϊκό κεραμίδι (η β' περίπτωση επιβαρύνεται ανάλογα με το σχέδιο στέγης που θα προκύψει). Ανάλογα με την απόληξη της στέγης (οριζόντια ή κεκλιμένη) τοποθετείται μονωτικό εξηλασμένης πολυστερίνης 3 έως 5cm πάνω ή κάτω της πλάκα οροφής όπως ορίζει το αρχιτεκτονικό σχέδιο ή κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη. Στη πλάκα οροφής προβλέπεται υγρομόνωση με διαμόρφωση των κατάλληλων ρύσεων με τσιμεντοκονία και τοποθέτηση ασφαλτόπανου. H υγρομόνωση είναι προαιρετική.

  11. 2.6. Κουφώματα - Υαλοστάσια
  12. Πόρτες εξωτερικές, μπαλκονόπορτες και παράθυρα με εξώφυλλο. Η εξωτερική πόρτα κυρίας εισόδου καθώς και οι μπαλκονόπορτες προβλέπεται να κατασκευασθούν από συνθετικά κουφώματα λευκού χρώματος τύπου Compact ή οποιαδήποτε άλλου τύπου με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα του πίνακα κατανομής κόστους. Πόρτες εσωτερικές. Όλες οι εσωτερικές πόρτες της κατοικίας κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα του πίνακα κατανομής κόστους. Στους χώρους όπου η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει παράθυρα χωρίς εξώφυλλα, προβλέπεται η κατασκευή προστατευτικών σιδερένιων κιγκλιδωμάτων (με απλή σιδεριά) που η εταιρεία επιλέγει κατά περίπτωση, εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί. Εάν η φωτιστική εξωτερική επιφάνεια (παράθυρα, μπαλκονόπορτες) υπερβαίνει το 15% της επιφάνειας κατόψεως τότε Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ επιβαρύνεται με επιπλέον δαπάνη η οποία κοστολογείται ως πρόσθετη εργασία. Η ίδια τακτική ισχύει εάν οι εσωτερικές πόρτες υπερβαίνουν το 10% της επιφάνειας κατόψεως τότε και πάλι ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ επιβαρύνεται με επιπλέον δαπάνη η οποία κοστολογείται ως πρόσθετη εργασία.
  13. 2.7. Επιστρώσεις Δαπέδων - Επενδύσεις Τοίχων
  14. Ποδιές - Κατωκάσια. Σε όλες τις μπαλκονόπορτες και εξωτερικές πόρτες τοποθετούνται κατωκάσια και ποδιές από μάρμαρο λευκό τύπου Καβάλας πάχους 2cm. Στα παράθυρα τοποθετούνται ποδιές 2 cm από μάρμαρο λευκό τύπου Καβάλας με νεροχύτη. Επιστρώσεις Δαπέδων. Σε όλα τα δάπεδα, τοποθετούνται κεραμικά πλακίδια δαπέδου σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα κατανομής κόστους Ανάλογα με την περίπτωση ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ μπορεί να επιλέξει πλακάκια διαφορετικού τύπου από αυτά που εμείς προτείνουμε ή άλλο είδος επίστρωσης επιβαρυνόμενος την αντίστοιχη διαφορά κόστους. Επένδυση τοίχων. Στο λουτρό και W.C. η επένδυση των τοίχων γίνεται μέχρι ύψους 2,20 m, με κολλητά πλακίδια περίπου 20 x 20 cm. Στο λουτρό η επένδυση των τοίχων με πλακίδια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 m2 ενώ στο W.C. τα 8.5 m2. ή σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη με ανάλογο κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα κατανομής κόστους. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων για την επιπλέον διαφορά γίνεται ιδιαίτερη κοστολόγηση και γραπτή συμφωνία. Στην κουζίνα επενδύονται οι τοίχοι πάνω από τους προβλεπόμενους πάγκους μέχρι ύψους 60 cm.
  15. 2.8. Ξυλουργικές Εργασίες
  16. Ντουλάπες υπνοδωματίων. Τα υλικά κατασκευής των ντουλαπών υπνοδωματίων είναι σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη. Η προβλεπόμενη επιφάνεια ντουλαπιών ανέρχεται σε 1 m2 ντουλάπας ανά 8 m2 κάτοψης οικίας, προβλέπονται δε 3 συρτάρια καθώς και ένα οριζόντιο ράφι στο ύψος 1,60 m περίπου από το δάπεδο ή οποιαδήποτε άλλου τύπου με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα του πίνακα κατανομής κόστους όπως προκύπτει από τον ιστότοπο της εταιρείας μας, Ντουλάπια κουζίνας (βάσεως & κρεμαστά). Τα υλικά κατασκευής των Ντουλαπιών κουζίνας είναι σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη. Η προβλεπόμενη επιφάνεια ντουλαπιών ανέρχεται σε 1 μ.μ. ανά 15 m2 κάτοψης οικίας με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα κατανομής κόστους.
  17. 2.9. Ελαιοχρωματισμοί.
  18. Οι εσωτερικοί τοίχοι της κατοικίας βάφονται με πλαστικό χρώμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αφού πρώτα στοκαριστούν. Οι εξωτερικοί τοίχοι βάφονται με ακρυλικό χρώμα. Τα μεταλλικά στοιχεία, όπου υπάρχουν βάφονται με ντούκο. Όλα τα χρώματα είναι Ελληνικά τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή SYNTEX, Οι αποχρώσεις είναι της επιλογής του πελάτη.

Συμβατική Κατασκευή (Οπλισμένο σκυρόδεμα)

 1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
  • Κάτοψη
  • Το κτήριο κατασκευάζεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής που εκπονεί η εταιρεία μας αφού εγκριθεί από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.
  • Ανοίγματα
  • Σημειώνονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής.
  • Ύψη
  • Το εσωτερικό ύψος κάθε ορόφου προκύπτει από την εγκεκριμένη Αρχιτεκτονική & Στατική Μελέτη.

 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • Στοιχεία Φέρωντα Οργανισμού
  • Θεμελίωση. Κατασκευάζεται στο εργοτάξιο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με χαλύβδινους οπλισμούς κατηγορίας B500C με την μέθοδο της Γενικής Κοιτόστρωσης ή με Εσχάρα Πεδιλοδοκών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη. Φέρων Οργανισμός Ανωδομής. Κατασκευάζεται στο εργοτάξιο από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (τοιχία, υποστυλώματα, πλάκες, δοκοί) C20/25 με χαλύβδινους οπλισμούς κατηγορίας B500C, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη.
  • Στοιχεία Πλήρωσης - Μη Φέροντα Δομικά Στοιχεία (Τοιχοποιίες)
  • Το Συνολικό πάχος τοιχοποιίας με επίχρισμα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πάχη που προβλέπονται από την αρχιτεκτονική μελέτη. Η τοιχοποιϊα μπορεί να κατασκευασθεί, απο οπτόπλινθους (τούβλα), απο πάνελ 3Δ, από στοιχεία τεχνιτού πορόλιθου (Ytong / AlfaBlock), από συστήματα ξηράς δόμησης (knauf) ανάλογα με τις απαιτήσεις του κυρίου του έργου
   Τοιχοποιϊα με Οπτόπλινθους (τούβλα).
   Εξωτερική Τοιχοποιία. Κατασκευάζεται από Ογκότουβλα (τουβλίνες). Σε όλα τα σημεία επαφής με τον μεταλλικό σκελετό η τοιχοποιία σφηνώνεται με πολυουρεθανικό αφρό. Τα διαζωμάτων (σαινάζ) κατασκευάζονται από σκυρόδεμα σε ύψος που προβλέπεται από την μελέτη (συνήθως 2,20 ή 2,40), και στερεώνονται στα υποστυλώματα με αρθρωτούς συνδέσμους από χαλύβδινα ελάσματα. Στην εξωτερική επιφάνεια της εξωτερικής τοιχοποιϊας τοποθετείτε σύστημα θερμοπρόσοψης από φύλλα εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης και εφαρμόζεται οργανικό ή ανόργανο επίχρισμα δύο στρώσεων με χρώμα. Εσωτερική Τοιχοποιία. Κατασκευάζεται από Εξάοπα ή Δωδεκάοπα. Σε όλα τα σημεία επαφής με τον μεταλλικό σκελετό η τοιχοποιία σφηνώνεται με πολυουρεθανικό αφρό. Τα διαζωμάτων (σαινάζ) κατασκευάζονται από σκυρόδεμα σε ύψος που προβλέπεται από την μελέτη (συνήθως 2,20 ή 2,40), και στερεώνονται στα υποστυλώματα με αρθρωτούς συνδέσμους από χαλύβδινα ελάσματα. Επιχρίσματα. Αρχικά καθαρίζεται όλη η επιφάνεια από σαθρά και λοιπά υλικά. Οι οροφές από οπλισμένο σκυρόδεμα επαλείφονται με βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης τύπου KNAUF BETOKONTAKT. Ακολουθεί η κάλυψη των καναλιών διέλευσης αγωγών Η/Μ στην τοιχοποιία με ενισχυμένο υαλόπλασμα βάρους 222 γραμ./μ². Στα σημεία ύπαρξης αρμών λόγω παρεμβολής στοιχείων του μεταλλικού σκελετού (δοκοί, υποστυλώματα) τοποθετούνται δικτυωτά ελάσματα (πλέγματα) από γαλβανισμένο ατσάλι, πάχους 0,45mm, ρομβοειδούς μορφής 9/16mm σε φύλλα ή ρολά τύπου Catnic για την αποφυγή σχηματισμού ρηγματώσεων. Στην συνέχεια τοποθετούνται χαλύβδινα γωνιόκρανα στις ακμές της τοιχοποιϊας και των ανοιγμάτων για την εξασφάλιση της άριστης επιπεδότητας στην τελική επιφάνεια και την προστασία των ακμών από χτυπήματα. Η διαδικασία κατασκευής των εσωτερικών επιχρισμάτων ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του επιχρίσματος σε τρείς στρώσεις ως κάτωθι, 1η στρώση. Πεταχτός Σοβάς. Η πρώτη στρώση ή "Πεταχτό" μέσο πάχος 0,5cm. Εφαρμόζεται για την προετοιμασία των επιφανειών πρίν την εφαρμογή του Βασικού Σοβά ή "Λάσπωμα". 2η στρώση. Βασικός Σοβάς. Η δεύτερη στρώση ή "Λάσπωμα" μέσο πάχος 1,0~1,5cm. Εφαρμόζεται για το γέμισμα και την επιπέδωση της τοιχοποιϊας πριν την εφαρμογή των επιχρισμάτων της τελικής στρώσης. 3η στρώση. Λευκός Σοβάς Τελικής Στρώσης. Η τρίτη στρώση ή " Μάρμαρο " εφαρμόζεται για το φινίρισμα των επιφανειών μετά το "Λάσπωμα". Θερμοπρόσοψη. Η θερμοπρόσοψη κατασκευάζεται στην εξωτερική επιφάνεια της εξωτερικής τοιχοποιϊας. Ξεκινά με κατάλληλη προεργασία του υποστρώματος, ώστε να διασφαλιστεί η καλή επικόλληση του συστήματος. Τοποθετείτε οδηγός στήριξης στο κατώτερο άκρο του συστήματος για την εξασφάλιση της σταθερότητας της κατασκευής και τη μη είσοδο υγρασίας με τη βοήθεια βυσμάτων και συνδετήρων και αποστατών. Ακολουθεί η εφαρμογή του υλικού συγκόλλησης με σπάτουλα ή μηχανή. Τοποθετούνται μονωτικές πλάκες από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη σε σειρά ξεκινώντας από το κάτω μέρος προς τα επάνω. Κάθε επόμενη σειρά τοποθετείται περίπου μισή πλάκα μετατοπισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κατακόρυφοι αρμοί. Στη συνέχεια, ακολουθεί η αγκύρωση των πλακών με ειδικά βύσματα (4-6 βύσματα/μ²). Εφαρμόζεται το υλικό επιχρίσματος στις μονωτικές πλάκες. Διατίθεται ανόργανο και οργανικό. Εφαρμόζεται αντιαλκαλικό πλέγμα το οποίο εγκλωβίζεται στη νωπή στρώση του επιχρίσματος με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων του κατά 10cm. Το συνολικό πάχος της στρώσης ενίσχυσης ανέρχεται σε 3-5mm για ανόργανο και 2-3mm για οργανικό υλικό. Ως τελικό στάδιο του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης είναι η εφαρμογή του έγχρωμου σοβά με μηχανή ή σπάτουλα. Ειδικά προφίλ χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Π.χ. γωνιόκρανα στις εξωτερικές γωνίες, νεροσταλλάκτες για τη μετάβαση από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες, διαγώνια πλέγματα στις γωνίες των ανοιγμάτων πρόσοψης (παράθυρα, πόρτες).
   Τοιχοποιϊα με Πάνελ 3Δ ή Emmedue.
   • Εξωτερική Τοιχοποιία. Η εξωτερική τοιχοποιία κατασκευάζεται από YTONG ή υλικό M2 EMMEDUE με εκτοξευμένο σκυρόδεμα εσωτερικά και εξωτερικά και συγκεκριμένο τύπο σοβά, το συνολικό πάχος της οποίας θα είναι αντίστοιχο με το συνολικό πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας που αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική μελέτη. Η τοιχοποιία με Πάνελ 3Δ ή Emmedue αποτελείται από :
    • ένα τρισδιάστατο βιομηχανικό, δομικό στοιχείο.
    • υαλόπλεγμα, οπλισμού επιχρισμάτων, με μέγεθος βροχίδας (καρέ πλέγματος) 10x10 mm εκατέρωθεν του τρισδιάστατου δομικού στοιχείου όπου απαιτείται.
    • δύο φλοιούς εκτοξευόμενο γαρμπιλομπετόν πάχους πέντε (5) cm έκαστος εκατέρωθεν του τρισδιάστατου δομικού στοιχείου ή του υαλοπλέγματος όταν αυτό απαιτείται.
    Το τρισδιάστατο βιομηχανικό δομικό στοιχείο συντίθεται από δύο παράλληλα πλέγματα τα οποία αποτελούνται από οριζόντιες και κατακόρυφες ράβδους οπλισμού διατομής Φ.3,0 ή Φ.3,6/S.500 συγκολλημένες μεταξύ τους ανά 6,25 cm προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα δύο πλέγματα συγκρατούνται παράλληλα μεταξύ τους με συγκολλημένες σε αυτά δισδιαγώνιες γαλβανισμένες ράβδους (64 τεμάχια ανά m2 πλέγματος) οπλισμού Φ.3,6/S.500. Στο ενδιάμεσο κενό μεταξύ των πλεγμάτων και παράλληλα προς αυτά, προβλέπεται ενσωματωμένη, κατά την παραγωγή, πλάκα αυτοσβηνώμενης διογκωμένης πολυστερίνης πυκνότητας 18 -20 kg/m3, πάχους 12 εκατοστών η οποία είναι διαπερασμένη από τις δισδιαγώνιες ράβδους και έτσι είναι ασφαλώς συγκρατημένη παράλληλα προς τα πλέγματα σε ελεγχόμενη απόσταση από αυτά. Εκατέρωθεν των δύο πλεγμάτων τοποθετείται υαλόπλεγμα οπλισμού επιχρισμάτων με μέγεθος βροχίδας (καρέ πλέγματος) 10x10 mm ως πρόσθετη ενίσχυση των επιχρισμάτων και για την αποφυγή ρηγματώσεων στην επιφάνεια του επιχρίσματος. Στη περίπτωση που ο τοίχος σοβατιστεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και έχει συνολικό πάχος περίπου 25 cm.
   • Εσωτερική τοιχοποιία. Η εσωτερική τοιχοποιία κατασκευάζεται από Πάνελ 3Δ ή Emmedue με εκτοξευμένο σκυρόδεμα εσωτερικά και εξωτερικά και συγκεκριμένο τύπο σοβά, το συνολικό πάχος της οποίας θα είναι αντίστοιχο με το συνολικό πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας που αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική μελέτη. Συνήθως χει πάχoς 15 cm και αποτελείται από,
    • ένα τρισδιάστατο βιομηχανικό, δομικό στοιχείο.
    • υαλόπλεγμα οπλισμού επιχρισμάτων, με μέγεθος βροχίδας (καρέ πλέγματος) 10x10 mm εκατέρωθεν του τρισδιάστατου δομικού στοιχείου όπου απαιτείται.
    • δύο φλοιούς εκτοξευόμενο γαρμπιλομπετόν πάχους πέντε (5) cm έκαστος εκατέρωθεν του τρισδιάστατου δομικού στοιχείου ή του υαλοπλέγματος όταν αυτό απαιτείται.
   Τοιχοποιϊα Ytong/AlfaBlock.
   • Περιγραφή. Το Ytong Block είναι ένα βιομηχανικό προϊόν, το οποίο παράγεται από φυσικές πρώτες ύλες - χαλαζιακή άμμος, τσιμέντο και νερό,σε διάφορα πάχη, μεγέθη και πυκνότητες.
   • Θερμομόνωση. Τα Ytong Block παρέχουν άριστη θερμομόνωση με τον ελάχιστο σοβά. Έχουν συντελεστή θερμοαγωγιμότητας λ 0.0856 kCal/mhoC. (ΚΕΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ14γ/8368/291,16/6/95).
   • Ηχομόνωση. Τα Ytong Block πληρούν όλες τις προδιαγραφές και οδηγίες για προστασία από τον θόρυβο χωρίς πρόσθετα ηχομονωτικά υλικά.
   • Πυροπροστασία. Τα YTONG δεν αναφλέγονται. Επιπλέον καθυστερούν σημαντικά την μετάδοση της πυρκαγιάς. Παρασκευάζονται από ορυκτολογικά συστατικά και έτσι επιτυγχάνεται η τέλεια πυροπροστασία χωρίς πρόσθετα μέτρα. Τα Ytong Blocks χτίζονται με κόλλα δόμησης Ytong. Στους οριζόντιους αρμούς μεταξύ των Ytong Blocks τοποθέτούνται οπλισμοί αρμών Murfor ανα 3 σειρές. Σε όλα τα σημεία επαφής με τον μεταλλικό σκελετό η τοιχοποιϊα σφηνώνεται με πολυουρεθανικό αφρό. Τα διαζωμάτων (σαινάζ) κατασκευάζονται από σκυρόδεμα σε ύψος που προβλέπεται από την μελέτη (συνήθως 2,20 ή 2,40), και στερεώνονται στα υποστυλώματα με αρθρωτούς συνδέσμους από χαλύβδινα ελάσματα. Τέλος εκτελείται αρμολόγημα της επιφάνειας της τοιχοποιϊας με κόλλα δόμησης Ytong. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της τοιχοποιϊας ακολουθεί η διάνοιξη των καναλιών για την διέλευση των αγωγών Η/Μ δικτύων. Τα κανάλια διανοίγονται με ειδικά εργαλεία (φρέζες) έτσι ώστε να μην διαταράσεται η συνοχή της τοιχοποιϊας και να μην τραυματίζεται.
   • Εξωτερική Τοιχοποιία. Περιλαμβάνονται:
    • Αγορά και τοποθέτηση YTONG Block
    • Προσθήκη κόλλας δόμησης YTONG
    • Πλήρωση με διογκούμενη πολυουρεθάνη όπου απαιτείται (μεταξύ τοιχοποιίας και φέροντα οργανισμού, σε αρμούς)
    • Τοποθέτηση υαλοπλέγματος όπου απαιτείται
    • Κατασκευή Επιχρισμάτων
    • Συνολικό πάχος τοιχοποιίας με επίχρισμα 25 cm ( ή ό,τι προβλέπει το αρχιτεκτονικό σχέδιο)

   • Εσωτερική Τοιχοποιία. Περιλαμβάνονται:
    • Αγορά και τοποθέτηση YTONG Block
    • Προσθήκη κόλλας δόμησης YTONG
    • Τοποθέτηση υαλοπλέγματος όπου απαιτείται
    • Κατασκευή Επιχρισμάτων
    • Συνολικό πάχος τοιχοποιίας με επίχρισμα 15 cm ( ή ό,τι προβλέπει το αρχιτεκτονικό σχέδιο)

   • Εξωτερικά Επιχρίσματα. Αρχικά καθαρίζεται όλη η επιφάνεια απο σαθρά και λοιπά υλικά, ακολουθεί η επάλειψη με αστάρι τύπου Flex-Primer της εταιρείας Isomat ώστε να εξασφαλισθεί η άριστη πρόσφυση του επιχρίσματος στην τοιχοποιϊα. Στα σημεία ύπαρξης αρμών λόγω παρεμβολής στοιχείων του μεταλλικού σκελετού (δοκοί, υποστηλώματα) τοποθετούνται δυκτιωτά ελάσματα (πλέγματα) απο γαλβανισμένο ατσάλι, πάχους 0,45mm, ρομβοειδούς μορφής 9/16mm σε φύλλα ή ρολλά τύπου Catnic για την αποφυγή σχηματισμού ρηγματώσεων. Τα επιχρίσματα κατασκευάζονται με έτοιμα κονιάματα της εταιρείας Thrakon σε τρείς στρώσεις με συνολικό πάχος 2 ~ 2,5cm. 1η στρώση. Πεταχτός Σοβάς. Η πρώτη στρώση ή "Πεταχτό" εφαρμόζεται για την προετοιμασία των επιφανειών πρίν την εφαρμογή του Βασικού Σοβά ή "Λάσπωμα". Κατασκευάζεται με το έτοιμο κονίαμα SHP 205 της Thrakon με μέσο πάχος 0,5cm. 2η στρώση. Βασικός Σοβάς. Η δεύτερη στρώση ή "Λάσπωμα" εφαρμόζεται για το γέμισμα και την επιπέδωση της τοιχοποιϊας πριν την εφαρμογή των επιχρισμάτων της τελικής στρώσης. Κατασκευάζεται με το έτοιμο κονίαμα GHP 210 της Thrakon με μέσο πάχος 1,0~1,5cm. 3η στρώση. Λευκός Σοβάς Τελικής Στρώσης. Η τρίτη στρώση ή " Μάρμαρο " εφαρμόζεται για το φινίρισμα των επιφανειών μετά τον Βασικό Σοβά. Κατασκευάζεται με το έτοιμο κονίαμα FHP 225 της Thrakon με μέσο πάχος 0,5cm. Tο έτοιμο κονίαμα FHP 225 της Thrakon δεν είναι διαπερατό απο τα νερά της βροχής, και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μούχλας.
   • Εξωτερικά Επιχρίσματα. Αρχικά καθαρίζεται όλη η επιφάνεια απο σαθρά και λοιπά υλικά, ακολουθεί η επάλειψη της τοιχοποιϊας με αστάρι KNAUF GRUNDIERMITTEL της εταιρείας KNAUF για την αποφυγή απότομου στεγνώματος του σοβά κατα την εφαρμογή του στην πορώδη επιφάνεια των Ytong Blocks . Οι οροφές απο οπλισμένο σκυρόδεμα επαλείφονται με βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης, συνθετικών ρητινών με χαλαζιακή άμμο, KNAUF BETOKONTAKT της εταιρείας KNAUF. Ακολουθεί η κάλυψη των καναλιών διέλευσης αγωγών Η/Μ στην τοιχοποιία με ενισχυμένο υαλόπλεγμα βάρους 222 γραμ./μ². Στην συνέχεια τοποθετούνται κατακόρυφοι οδηγοί απο χαλύβδινα ελάσματα στην επιφάνεια της τοιχοποιϊας, και χαλύβδινα γωνιόκρανα στις ακμές της τοιχοποιϊας και των ανοιγμάτων για την εξασφάληση της άριστης επιπεδότητας στην τελική επιφάνεια και την προστασία των ακμών απο χτυπήματα. Η διαδικασία κατασκευής των εσωτερικών επιχρισμάτων ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του επιχρίσματος στις επιφάνειες με τον έτοιμο γυψοσοβά Knauf MP LEICHT με μηχανή ανάμειξης - προώθησης και μεσο πάχος 1cm.
  • Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
  • Τα κουτιά για τις πρίζες, τους διακόπτες και τον πίνακα, καθώς και οι καλωδιώσεις ενσωματώνονται τόσο εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά τοιχώματα του κτιρίου. Οι καλωδιώσεις περνούν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες που διαπερνούν τοπικά τα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία. Οι αναμονές των παροχών για την σύνδεση με τα δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Αποχέτευσης τοποθετούνται στην εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου στην προβλεπόμενη θέση. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση. Για κάθε χώρο προβλέπεται αναλυτικά τα παρακάτω: Master Υπνοδωμάτιο: Τρείς (3) πρίζες και ένα (1) φωτιστικό σημείο ale retour μία (1) γραμμή TV μία (1) γραμμή τηλεφώνου και μία (1) πρίζα A/C. Λοιπά Υπνοδωμάτια: Τρείς (3) πρίζες και ένα (1) φωτιστικό σημείο ale retour μία (1) γραμμή TV μία (1) γραμμή τηλεφώνου και μία (1) πρίζα A/C. Λουτρό: Μία πρίζα (1), ένα (1) φωτιστικό σημείο και μία (1) γραμμή πλυντηρίου ρούχων. WC: Ένα (1) φωτιστικό σημείο. Καθιστικό - Τραπεζαρία: Τέσσερις (4) πρίζες δύο (2) φωτιστικά σημεία κομιτατέρ, μία (1) γραμμή τηλεφώνου μία (1) γραμμή TV και μία (1) πρίζα A/C Κουζίνα: Προβλέπεται παροχή κουζίνας και απορροφητήρα, ένα φωτιστικό σημείο, τρεις (3) πρίζες και μία (1) γραμμή πλυντηρίου πιάτων. Βεράντες: Μία (1) πρίζα σούκο ανά βεράντα και ένα (1) φωτιστικό σημείο ανά 5m. Προβλέπεται μία (1) γραμμή κουδουνιού και μία (1) γραμμή θερμοσίφωνα. Οι ηλεκτρικοί πίνακες είναι Α.Β.Β ή SIEMENS ή HAGER αυτόματοι ή άλλου αντίστοιχου τύπου. Οι πρίζες και οι διακόπτες προβλέπεται να είναι τύπου LEGRAND VALENNA ή PHA η άλλου αντίστοιχου τύπου
   Εσωτερικές, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις & Eίδη Υγιεινής.
   Οι σωλήνες ύδρευσης είναι πλαστικοί ειδικού τύπου (πολυστρωματικοί) με προστατευτικό σπιράλ. Οι σωλήνες αποχέτευσης είναι πλαστικοί τύπου Valsir. Τα είδη υγιεινής είναι από λευκή πορσελάνη και οι χώροι υγιεινής ανάλογα με την επιφάνεια κάτοψης της κατοικίας έχουν ως ακολούθως: Κατοικία έως 40 m2: (1) W.C. με ιδιαίτερη συμφωνία Κατοικία 40 m2 ~ 55 m2: (1) W.C. με ντουζιέρα. Κατοικία 60 m2 ~ 80 m2: (1) λουτρό με μπανιέρα μήκους max. 1,50 m. Κατοικία 90 m2 ~ 120 m2 : (1) λουτρό με μπανιέρα εώς 1,70 m και (1) W.C. Κατοικία 130 m2 ~ 150 m2 : (1) λουτρό και (1) W.C. με ντουζιέρα. Μία Μπανιέρα μήκους max 1,70 μ. Στο λουτρό προβλέπονται κρεμαστά accessories, ενώ δεν προβλέπονται ντουλάπια και καθρέπτες. Προβλέπεται επίσης από (1) βρύση σε κάθε μπαλκόνι ή βεράντα.
  • Δώματα - Στέγες
  • Η κάλυψη τουδώματος γίνεται με πλάκα μπετόν (με κατάλληλη υγρομόνωση- θερμομόνωση) ή με κεραμοσκεπή από καρφωτό ρωμαϊκό κεραμίδι (η β' περίπτωση επιβαρύνεται ανάλογα με το σχέδιο στέγης που θα προκύψει). Ανάλογα με την απόληξη της στέγης (οριζόντια ή κεκλιμένη) τοποθετείται μονωτικό εξηλασμένης πολυστερίνης 3 έως 5cm πάνω ή κάτω της πλάκα οροφής όπως ορίζει το αρχιτεκτονικό σχέδιο ή κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη. Στη πλάκα οροφής προβλέπεται υγρομόνωση με διαμόρφωση των κατάλληλων ρύσεων με τσιμεντοκονία και τοποθέτηση ασφαλτόπανου. H υγρομόνωση είναι προαιρετική.
  • Κουφώματα - Υαλοστάσια
  • Πόρτες εξωτερικές, μπαλκονόπορτες και παράθυρα με εξώφυλλο. Η εξωτερική πόρτα κυρίας εισόδου καθώς και οι μπαλκονόπορτες προβλέπεται να κατασκευασθούν από συνθετικά κουφώματα λευκού χρώματος τύπου Compact ή οποιαδήποτε άλλου τύπου με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα του πίνακα κατανομής κόστους. Πόρτες εσωτερικές. Όλες οι εσωτερικές πόρτες της κατοικίας κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα του πίνακα κατανομής κόστους. Στους χώρους όπου η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει παράθυρα χωρίς εξώφυλλα, προβλέπεται η κατασκευή προστατευτικών σιδερένιων κιγκλιδωμάτων (με απλή σιδεριά) που η εταιρεία επιλέγει κατά περίπτωση, εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί. Εάν η φωτιστική εξωτερική επιφάνεια (παράθυρα, μπαλκονόπορτες) υπερβαίνει το 15% της επιφάνειας κατόψεως τότε Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ επιβαρύνεται με επιπλέον δαπάνη η οποία κοστολογείται ως πρόσθετη εργασία. Η ίδια τακτική ισχύει εάν οι εσωτερικές πόρτες υπερβαίνουν το 10% της επιφάνειας κατόψεως τότε και πάλι ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ επιβαρύνεται με επιπλέον δαπάνη η οποία κοστολογείται ως πρόσθετη εργασία.
  • Επιστρώσεις Δαπέδων - Επενδύσεις Τοίχων
  • Ποδιές - Κατωκάσια. Σε όλες τις μπαλκονόπορτες και εξωτερικές πόρτες τοποθετούνται κατωκάσια και ποδιές από μάρμαρο λευκό τύπου Καβάλας πάχους 2cm. Στα παράθυρα τοποθετούνται ποδιές 2 cm από μάρμαρο λευκό τύπου Καβάλας με νεροχύτη. Επιστρώσεις Δαπέδων. Σε όλα τα δάπεδα, τοποθετούνται κεραμικά πλακίδια δαπέδου σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα κατανομής κόστους Ανάλογα με την περίπτωση ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ μπορεί να επιλέξει πλακάκια διαφορετικού τύπου από αυτά που εμείς προτείνουμε ή άλλο είδος επίστρωσης επιβαρυνόμενος την αντίστοιχη διαφορά κόστους. Επένδυση τοίχων. Στο λουτρό και W.C. η επένδυση των τοίχων γίνεται μέχρι ύψους 2,20 m, με κολλητά πλακίδια περίπου 20 x 20 cm. Στο λουτρό η επένδυση των τοίχων με πλακίδια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 m2 ενώ στο W.C. τα 8.5 m2. ή σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη με ανάλογο κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα κατανομής κόστους. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων για την επιπλέον διαφορά γίνεται ιδιαίτερη κοστολόγηση και γραπτή συμφωνία. Στην κουζίνα επενδύονται οι τοίχοι πάνω από τους προβλεπόμενους πάγκους μέχρι ύψους 60 cm.
  • Ξυλουργικές Εργασίες
  • Ντουλάπες υπνοδωματίων. Τα υλικά κατασκευής των ντουλαπών υπνοδωματίων είναι σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη. Η προβλεπόμενη επιφάνεια ντουλαπιών ανέρχεται σε 1 m2 ντουλάπας ανά 8 m2 κάτοψης οικίας, προβλέπονται δε 3 συρτάρια καθώς και ένα οριζόντιο ράφι στο ύψος 1,60 m περίπου από το δάπεδο ή οποιαδήποτε άλλου τύπου με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα του πίνακα κατανομής κόστους όπως προκύπτει από τον ιστότοπο της εταιρείας μας, Ντουλάπια κουζίνας (βάσεως & κρεμαστά). Τα υλικά κατασκευής των Ντουλαπιών κουζίνας είναι σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη. Η προβλεπόμενη επιφάνεια ντουλαπιών ανέρχεται σε 1 μ.μ. ανά 15 m2 κάτοψης οικίας με κόστος όπως προβλέπεται από τον πίνακα κατανομής κόστους.
  • Ελαιοχρωματισμοί.
  • Οι εσωτερικοί τοίχοι της κατοικίας βάφονται με πλαστικό χρώμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή αφού πρώτα στοκαριστούν. Οι εξωτερικοί τοίχοι βάφονται με ακρυλικό χρώμα. Τα μεταλλικά στοιχεία, όπου υπάρχουν βάφονται με ντούκο. Όλα τα χρώματα είναι Ελληνικά τύπου ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή SYNTEX, Οι αποχρώσεις είναι της επιλογής του πελάτη.

TOP