Θεμελίωση

Βασικοί Τύποι Θεμελίωσης:

  •  Μεμονομένα Πέδιλα: Τύπος έδρασης των υποστυλωμάτων σε πέδιλα οπλισμένου σκυροδέματος σχήματος κώνου ή ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πεδιλοδοκούς ή συνδετήριους δοκούς. Ο τρόπος αυτός δεν χρησιμοποιείται ποια για λόγους αντισεισμικού σχεδιασμού.
  • Εσχάρα Πεδιλοδοκών: Τύπος θεμελίωσης κατα τον οποίο τα υποστηλώματα εδράζονται σε “πλέγμα” (κάναβο) δοκών με διατομή σχήματος ανεστραμμένου Τ.
  • Γενική Κοιτόστρωση (ραντιέ): Τύπος θεμελίωσης κατα τον οποίο τα υποστηλώματα εδράζονται σε μια ενιαία πλάκα απο οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,60 μ και άνω. Ενδείκνυται σε θεμελιώσεις επί μαλακού εδάφους ή σε περίπτωση υψηλού υδροφόρου ορίζοντα.

Στάδια Θεμελίωσης:

Πριν την χάραξη των θεμελίων, διαστρώνεται στο επίπεδο και στην επιφάνεια έδρασης των θεμελίων άοπλο σκυρόδεμα ποιότητας C12 με μέσο πάχος 10 εκ. ώστε να επιτύχουμε πλήρη επιπεδότητα και να μην έρθουν σε επαφή οι οπλισμοί και το σκυρόδεμα των θεμελίων με το χώμα.

Χαράσσονται τα στοιχεία της θεμελίωσης σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης, και κατασκευάζονται οι ξυλότυποι (καλούπια). Τα δομικά στοιχεία της θεμελίωσης μπορεί να είναι, Γενική Κοιτόστρωση (Radiere) είτε πεδιλοδοκοί.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των καλουπιών τοποθετούνται οι οπλισμοί των δομικών στοιχείων της θεμελίωσης.

Θεμελιακή γείωση κατασκευάζεται από γειωτή ταινίας και σπανιότερα από αγωγό κυκλικής διατομής, που τοποθετείται εντός των συνδετήριων δοκαριών των πεδίλων ή στα περιμετρικά τοιχεία των θεμελίων του κτιρίου, σε μορφή κλειστού δακτυλίου και στηρίζεται – συνδέεται ηλεκτρικά αγώγιμα στον οπλισμό με συνδέσμους που πρέπει να ικανοποιούν απαιτήσεις Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων.
Στα κτίρια μεγάλης περιμέτρου συνίσταται η τοποθέτηση εγκάρσιων ή διαμηκών τμημάτων ταινίας (πάντα εντός σκυροδέματος θεμελίων), έτσι ώστε κανένα σημείο του υπογείου να μην απέχει περισσότερο από 10m από το γειωτή.
Η θεμελιακή γείωση έναντι των συμβατικών τύπων γείωσης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα:
(α) Χαμηλή τιμή αντίσταση γείωσης
(β) Αντοχή στο χρόνο – Μηχανική προστασία
(γ) Αναμονές γείωσης σε οποιοδήποτε σημείο του εσωτερικού κτιρίου.
(γ) Η εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης γίνεται σε ήδη υπάρχουσα εκσκαφή με αποτέλεσμα την ευκολία τοποθέτησης.
Για τους παραπάνω λόγους η εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης επιβάλλεται από τους κανονισμούς DIN 18015 και προτείνεται από το ΚΕΗΕ για κάθε νεοαναγειρόμενο κτίριο.

Στην συνέχεια εκτελείται η εργασία Διάστρωσης και Συμπύκνωσης του νωπού σκυροδέματος εντός των ξυλοτύπων (καλουπιών). Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν προστίθενται κατάλληλα πρόσμικτα στο νωπό σκυρόδεμα (επιβραδυντές, επιταχυντές πήξης κλπ) ώστε να μην επηρεασθεί από αυτές η απαιτούμενη αντοχή του. Σε περιπτώσεις παγετού ή καύσωνα δεν εκτελείται καμία εργασία σκυροδέτησης.

Στην περίπτωση που προβλέπεται κατασκευή υπογείου, ακολουθεί η κατασκευή των ξυλοτύπων των τοιχωμάτων του υπογείου, όπλιση – σκυροδέτηση.

Τοποθετούνται για την σύνδεση του μεταλλικού σκελετου με την θεμελίωση με ακριβεια χιλιοστού. Όταν δεν προβλέπεται υπόγειο τοποθετούνται πριν την σκυροδέτηση των θεμελίων και αφού έχουν τοποθετηθεί οι οπλισμοί. Όταν προβλέπεται υπόγειο μετά την κατασκευή των τοιχίων και των υποστηλωμάτων του υπογείου (των οποίων η στάθμη της σκυροδέτησης είναι χαμηλα την τοποθετητηση των αγκυρια στο προβλεπόμενη στάθμη αγκυρωσης), κατασκευάζεται ο ξυλότυπος της οροφής του υπογείου, τοποθετούνται τα αγκύρια στις προβλεπόμενες θέσεις, τοποθετουνται οι οπλισμοι των δοκών και των πλακών και ακολουθεί η σκυροδέτηση.

Κατασκευή Θεμελίωσης Με Πεδιλοδοκούς

Κατασκευή Θεμελίωσης Με Γενική Κοιτόστρωση

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm