Αντισεισμικές Κατασκευές

Σχετικά με τις αντισεισμικές κατασκευές 

Τα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελούν την πλειονότητα των κατασκευών που μελετήθηκαν και οικοδομήθηκαν στην Ελλάδα, τουλάχιστον έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Ένας σημαντικός αριθμός των κτιρίων αυτών, κατά τη διάρκεια σεισμών που έχουν συμβεί στο διάστημα από την κατασκευή τους έως και σήμερα, έχουν υποστεί μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης βλάβες. Η φυσική φθορά που υφίσταται μία κατασκευή με το χρόνο, εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια για κατάλληλη συντήρηση και ενδεχομένως ενίσχυσή της, μειώνει την αντοχή της κατασκευής για την ανάληψη σεισμικών φορτίων. Κατά συνέπεια, ένας προοδευτικά αυξανόμενος αριθμός υφιστάμενων κατασκευών, διαπιστώνεται ότι χρήζει σημαντικές επεμβάσεις για την ανάληψη σεισμικών φορτίων. 

Ένας μεγάλος αριθμός κατασκευών και τεχνικών έργων υποδομής σε παγκόσμιο επίπεδο προσεγγίζουν το όριο της συμβατικής διάρκειας ζωής τους και κατά συνέπεια χρήζουν ελέγχου και ενδεχομένως επέμβασης με σκοπό την αποκατάσταση της στατικής τους επάρκειας. Η ταχεία γήρανση ιδιαίτερα των κατασκευών που βρίσκονται σε δυσμενές, έντονα διαβρωτικό περιβάλλον καθιστούν περισσότερο επιτακτική την ανάγκη της επέμβασης. Πέρα από τα φυσικά αίτια, άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά στη λήψη απόφασης επέμβασης είναι η αλλαγή χρήσης μίας κατασκευής, καθώς και η αύξηση της σεισμικής απαίτησης που επιβάλλεται από τους νέους αντισεισμικούς κανονισμούς, ιδιαίτερα για κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές αυξημένης σεισμικής διακινδύνευσης. Η αποδοτικότερη εφαρμογή των διατιθέμενων μεθόδων για την επισκευή και ενίσχυση κατασκευών προϋποθέτει τη χρήση υλικών και τεχνολογιών μέσω των οποίων μπορεί να αποκατασταθεί ή τουλάχιστον να βελτιωθεί η στατική επάρκεια του δομήματος με τρόπο οικονομικό και αποτελεσματικό. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως για το σκοπό αυτό είναι το σκυρόδεμα και ο χάλυβας. 

Συγκριτικό πλεονέκτημα του χάλυβα (μεταλλικής κατασκευής) έναντι του μπετόν (σκυρόδεμα): 

 • Ευελιξία στα αρχιτεκτονικάέναντι των συμβατικών κατασκευών που δεν έχουν την ευχέρεια μεγάλων ανοιγμάτων. Επιτρέπει τη στέγαση κτιρίων μεγάλων ανοιγμάτων (δηλαδή χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα) με κατασκευή δοκαριών μικρού σχετικά ύψους, η οποία είναι πολλές φορές ανέφικτη σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 • Υπεροχή στον βαθμό αντισεισμικότητας– Τα δομικά στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών, παράγονται σε βιομηχανικές μονάδες που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Σε όλες τις υπόλοιπες κατασκευές (σκυρόδεμα, πέτρινα, ξύλo κτλ) η αντοχή ελέγχεται στο εργοτάξιο είτε σε εργαστήριο. Επομένως μονάχα ο δομικός χάλυβας έχει συγκεκριμένη αντοχή, ομοιόμορφη και σταθερή, δηλαδή είναι πιο αξιόπιστο υλικό. Αυτό το λαμβάνουν υπόψη και οι κανονισμοί στους συντελεστές ασφαλείας. Λόγω της υπερστατικότητας που διαθέτει στο σύνολό του, δηλαδή των πολλών σημείων –κόμβων που ενώνει το σκελετό, του παρέχεται περισσότερη ασφάλεια στατικά κι αυτό διότι ακόμη κι αν υπάρχει αστοχία σε ένα σημείο (το οποίο πρακτικά δεν συμβαίνει), το κτίριο δεν επηρεάζεται σχεδόν καθόλου. Αντίθετα σε ένα συμβατικό κτίριο, η κατάρρευση θα ήταν αναπόφευκτη. Τα στοιχεία του προκατασκευασμένου κτιρίου κατασκευάζονται σε ειδικό στεγασμένο χώρο και στη συνέχεια μεταφέρονται στο εργοτάξιο για τοποθέτηση και συγκόλληση.  
 • Oι μεταλλικές κατασκευές είναι πιο ελαφριές σε σχέση με τις συμβατικές . Αυτό έχει το εξής πλεονέκτημα:  Η δράση του σεισμού σε ένα κτίριο εξαρτάται από ένα σεισμικό συντελεστή κι από τη μάζα του κτιρίου, κατά συνέπεια από το βάρος του. Συνεπώς όσο πιο ελαφριά είναι μια κατασκευή τόσο λιγότερο καταπονείται κατά τη διάρκεια του σεισμού και τόσο λιγότερες μόνιμες παραμορφώσεις δέχεται. 
 • Σε μια σύμμεικτη κατασκευή ακόμα και στην περίπτωση ζημιών μετά από έναν σεισμό ηαντικατάσταση ενός μέλους(Μεταλλική κολώνα-Μεταλλικό δοκάρι, κλπ.) είναι μια διαδικασία μερικών ημερών, έναντι στις συμβατικές κατασκευές όπου όταν ένα μέλος (Κολώνα – Δοκάρι) πάθει ζημιά από τον σεισμό καταστρέφεται και εκεί η αποκατάσταση ζημιών είναι ακατόρθωτη. 
 • Επειδή είναι ελαφριές κατασκευέςενδείκνυται η χρήση τους σε προσθήκες επί υφιστάμενων κτιρίωνκάτι το οποίο είναι ακατόρθωτο στις προκατασκευές (Προκατ σπίτια). Τις περισσότερες φορές δεν απαιτείται ενίσχυση του υπάρχοντος κτιρίου λόγο του χαμηλού βάρους του μεταλλικού σκελετού και των δομικών υλικών πλήρωσης (Τοιχοποιία από YTONG, ξηρά δόμηση, κλπ.) 
 • Η Smart Building έπειτα από χρόνια εμπειρίας και έρευνας στο κομμάτι των κατασκευών και σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) θέσπισε στο τρόπο δόμησης της την εξωτερική θερμομόνωση. Με την εξωτερική θερμομόνωση επιτυγχάνονται άριστοι ενεργειακοί δείκτες βάση των περιορισμών που έχει θεσπίσει ο ΚΕΝΑΚ τα τελευταία χρόνια στις οικοδομικές άδειες, τα τελευταία 15 χρόνια. Με την εξωτερική θερμομόνωση επιτυγχάνονται άριστοι ενεργειακοί δείκτες βάση των περιορισμών που έχει θεσπίσει ο ΚΕΝΑΚ τα τελευταία χρόνια στις οικοδομικές άδειες. Η θερμοπρόσοψη δημιουργεί ένα κέλυφος στο κτήριο ώστε να δημιουργείται ένα μικροπεριβάλλον εσωτερικά και να μην επηρεάζεται από τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες. 
 • Προβλέπει μειωμένη εισφορά στα ένσημα Ι.Κ.Α.(50% λιγότερο από τη συμβατική). 
 • Υψηλές προδιαγραφές κατασκευήςΣτη σύμμεικτη κατασκευή, τα μεταλλικά στοιχεία κατασκευάζονται στο εργοστάσιο κάτω από παρακολούθηση ανθρώπινου δυναμικού όπως και υπολογιστικών προγραμμάτων. Τα κριτήρια παραγωγής του χάλυβα ακολουθούν διεθνής στάνταρ, φέροντας πιστοποιήσεις (ISO) και ελέγχονται επίσης από κρατικούς φορείς. Ενώ, στην συμβατική κατασκευή η αντοχή ελέγχεται στο εργοτάξιο είτε σε εργαστήριο. Επομένως μονάχα ο δομικός χάλυβας έχει συγκεκριμένη αντοχή, ομοιόμορφη και σταθερή, δηλαδή είναι πιο αξιόπιστο υλικό. 

Τύποι βλάβης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν): 

Η μέθοδος που επιλέγεται για την επισκευή ενός στοιχείου που έχει υποστεί απομείωση της αντοχής του λόγω σεισμικής δράσης βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το μέγεθος της βλάβης, αφού αυτό καθορίζει τόσο την απομένουσα φέρουσα ικανότητα όσο και τα διαθέσιμα περιθώρια ασφαλείας του στοιχείου που έχει υποστεί βλάβη. Φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα μπορούν να παρουσιάσουν τρείς τυπικούς βαθμούς βλάβης από σεισμό: 

 • Απλή ρηγμάτωση:Το στοιχείο παρουσιάζει είτε μεμονωμένες ρωγμές μικρού εύρους (< 2 mm) λόγω δευτερευόντων λόγων και τοπικών αδυναμιών (π.χ. αρμοί διακοπής σκυροδέτησης). 
 • Μερική αποδιοργάνωση:Παρατηρείται έντονη ρηγμάτωση μεγάλου πλάτους, καθώς και τοπική αποδιοργάνωση του σκυροδέματος από θλίψη ή και διάτμηση. Οι παραμένουσες παραμορφώσεις είναι πολύ μικρές. 
 • Διακοπή συνεχείας απόπλήρη αποδιοργάνωση σκυροδέματος ή βλάβη οπλισμών. 

Στον τρόπο δόμησης με μεταλλική κατασκευή οι παραπάνω βλάβες από σεισμό που μπορεί να υποστεί ένα κτίριο, μειώνονται ή εξαλείφονται λόγω της μεγάλης αντοχής και ευκαμψίας του χάλυβα. Οι μεταλλικές κατασκευές χρησιμοποιούντα με επιτυχία στην Ευρώπη από το 1950. Οι σημερινές μεταλλικές κατασκευές αντιπροσωπεύουν πολυετής έρευνες, δοκίμων, και βελτιώσεις των κατασκευών. οι μεταλλικές κατασκευές είναι άριστες μηχανολογικά και μην ξεχνάτε πως ο χάλυβας χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε μεγάλα κτίρια με αντοχή στον χρόνο (εμπορικά κτίρια, ουρανοξύστες, γήπεδα κλπ). 

Τα δομικά στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών, παράγονται σε βιομηχανικές μονάδες που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Σε όλες τις υπόλοιπες κατασκευές (σκυρόδεμα, πέτρινα, ξύλο κλπ) η αντοχή ελέγχεται στο εργοτάξιο είτε σε εργαστήριο. Επομένως μονάχα ο δομικός χάλυβας έχει συγκεκριμένη αντοχή, ομοιόμορφη και σταθερή, δηλαδή είναι πιο αξιόπιστο υλικό. 

Αυτό το λαμβάνουν υπόψη και οι κανονισμοί στους συντελεστές ασφαλείας. 

Οι μεταλλικές κατασκευές είναι πιο ελαφριές σε σχέση με τις συμβατικές . Αυτό έχει το εξής πλεονέκτημα: Η δράση του σεισμού σε ένα κτίριο εξαρτάται από ένα σεισμικό συντελεστή κι από τη μάζα του κτιρίου, κατά συνέπεια από το βάρος του. Συνεπώς όσο πιο ελαφριά είναι μια κατασκευή τόσο λιγότερο επηρεάζεται κατά τη διάρκεια του σεισμού και τόσο λιγότερες μόνιμες παραμορφώσεις δέχεται.
 

Τι προσφέρει η SmartBuilding, ώστε να την επιλέξετε για μια αντισεισμική κατασκευή: 

Η SmartBuilding είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ εταιρεία στην Ελλάδα που προσφέρει μελέτη και κατασκευή για 100% αντισεισμικά σπίτια σύμφωνα με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό. Σε κάθε νέα μελέτη κτηρίου, πραγματοποιείται έλεγχος του κτιρίου σε καταστάσεις σεισμού με υπολογιστικά προγράμματα τελευταίας γενιάς που κατέχει η εταιρία και προσομοιώνουν το μοντέλο του εκάστοτε κτιρίου σε κάθε πιθανό σενάριο φυσικής καταστροφής. Έτσι η κατασκευή σας είναι σταθερή και ασφαλής πριν ακόμα υλοποιηθεί και κατασκευαστεί. 

Η SmartBuilding προσφέρει επίσης προληπτική αναβάθμιση σεισμικής επάρκειας, δηλαδή προσεισμική ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων που έχουν μελετηθεί με παλαιούς αντισεισμικούς κανονισμούς, με στόχο την μείωση της πιθανότητας βλάβης και αποφυγή κατάρρευσης σε μελλοντικό σεισμό. Λόγω της τακτικής αναθεώρησης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ) κάθε σχεδόν 4 χρόνια, θεωρείται απαραίτητη η αναβάθμιση των έργων που έχει φέρει εις πέρας η εταιρία. 

Τέλος, η SmartBuilding αναλαμβάνει την ενίσχυση κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες είτε λόγω σεισμών είτε λόγω φυσικής φθοράς είτε παλαιότητας. Με την μέθοδο των Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων ορίζεται η αντοχή και η πυκνότητα του σιδηρο-οπλισμού όπως και του μπετόν της παλαιάς κατασκευής ώστε να μελετηθεί μοντέλο αυτού και να ενισχυθούν τα εκάστοτε υποστυλώματα είτε δοκοί που χρήζουν ενισχύσεων. Μια αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται από την εταιρία μας για την ενίσχυση κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμό. Η άριστη κατάρτιση των μηχανικών μας, καθώς και η πολυετής εμπειρία τους, καθιστούν την εταιρία μας ως ένα βασικό συνεργάτη για κάθε πολίτη που θέλει να ενισχύσει τον χώρο, να επεκτείνει την κατοικία του είτε συνδυασμό αυτών. Η μεταλλική κατασκευή ενδείκνυται για την επέκταση καθ’ ύψος είτε οριζοντίως κτηρίων. Εκτός της ενίσχυσης και της κατασκευής νεόδμητων κτιρίων, η εταιρία μας αναλαμβάνει λόγο της ευελιξίας και της τεχνολογικής υπεροχής του μεταλλικού σκελετού και των καινοτομιών που έχει θεσπίσει μετά από χρόνια έρευνας, κατασκευές προσθήκης καθ’ ύψος (ορόφους) και οριζοντίως (δωμάτια στο ίδιο επίπεδο) σε υφιστάμενα κτήρια. 

Παρακάτω θα δείτε δείγμα έργων μας όπως επίσης και στα συστήματα δόμησης επισκευές-ενισχύσεις-προσθήκες σε υφιστάμενα. 

logo-FINAL
Protekton-Logo
ARSENNECO LOGO
lamipharm